Server Status

TheIsland: [8/6] Otherworld - PvP - x5 - Island - (v280.115): 7 / 75

Ragnarok: [8/6] Otherworld - PvP - x5 - Ragnarok - (v280.115): 3 / 75

Aberration: [8/6] Otherworld - PvP - x5 - Aberration - (v280.115): 2 / 75

Eventserver: OFFLINE